Navigace
Články
Povídky
Kalendář
Czech Puppy
Domů

Czech Puppy

Soutěžní řád Mr. Puppy ČR


Autor: Igy
Přidáno: 3. 8. 2019
Revize: 3, Upraveno: 31. 7. 2021

Platný pro soutěž Mr. Puppy ČR 2022


I. Konání soutěže

1. Soutěž se bude konat 20. 11. 2021 od 19 hodin v klubu Kotelna, Praha Strašnice. Na soutěž je povolen vstup pouze osobám starším 18 let.

2. Pořadatelem soutěže je Igy (Pavel Pech) a jím pověřené osoby. Pořadatel soutěže je zodpovědný za průběh večera, hlasování i dohled nad držitelem titulu po jeho funkční období.

3. Za klub a související oblasti je zodpovědný majitel klubu.

II. Název soutěže a titulu

1. Soutěž je vedena dle své historie jako Mr. Puppy ČR se zaměřením na muže pro jejich převahu v komunitě.

2. Soutěž je ale otevřena všech zájemcům bez ohledu na pohlaví. V případě přihlášení kandidáta jiného pohlaví proto:

 • bude ze všech dalších materiálů vypuštěn titul “Mr.”

 • nebo bude nahrazen souhrnným “Mr./Ms./Mx.”

 • používaný název soutěže bude Český Puppy, resp. Czech Puppy

 • konkrétní titul (Mr./Ms./Mx. Puppy / Czech Puppy) si zvolí výherce

 • v případě jiného zvoleného titulu výherce než Mr. zajistí pořadatel úpravu symbolů titulu

III. Přihlášení do soutěže

1. Do soutěže Mr. Puppy ČR se smí přihlásit osoba, která:

 • je starší 18 let

 • mluví plynně česky nebo slovensky

 • se cítí být český pes, fena nebo štěně

 • není aktuální držitel titulu Mr. Puppy ČR

 • není aktuální držitel jiného gay/fetiš titulu (Mr. Leather, Mr. Rubber, Mr. Fetish, Mr. Bear, atp.)

 • souhlasí se Soutěžním řádem

2. Přihlášení je možné podat na adrese mrpuppycz@gmail.com do 30. 9. 2021.

3. Přihlašovací email musí obsahovat:

 • psí jméno a lidské křestní jméno

 • věk a město pobytu

 • fotografii v psí výbavě

 • emailový a telefonní kontakt

 • stručný popis, proč se chcete přihlásit

IV. Průběh soutěže a hodnocení

1. Soutěž se skládá z pěti kol, během kterých soutěžící předvádí své schopnosti jako psa i jako reprezentanta české pup-play scény. Na hodnocení má ale vliv i chování mimo tato kola.

2. Soutěžní kola jsou:

 • Rozhovor s porotou - cca 10 minut. Soukromě v angličtině, pokud je členem poroty někdo ze zahraničí. Pořadatel zajistí v případě potřeby tlumočníka.

 • Představení moderátorem - cca 1 minuta.

 • Překážková dráha - cca 1-2 minuty

 • Volná disciplína - cca 3 minuty, soutěžící dodá hudbu a zajistí potřebné rekvizity

 • Karaoke štěkání - cca 1-2 minuty, soutěžící dodá hudbu

3. Hodnocení se skládá z 66% od poroty a 33% od publika.

4. Porota nehodnotí přímo soutěžní kola, ale přiděluje body k jednotlivým cnostem, kterými by měl držitel titulu oplývat. Následně jsou body sečteny a přepočteny na procenta. Hodnocena je například:

 • přátelskost (nekonfliknost)

 • hravost a zápal do hry

 • schopnost veřejného vystupování

 • výbava a věrnost chování

 • znalost angličtiny, případně jiných jazyků

4. Publikum hodnotí jedním hlasem pro jednoho svého vybraného soutěžícího určeným způsobem.

5. Může hlasovat každý přítomný návštěvník včetně organizátorů, s výjimkou poroty. Hlasy jsou posléze sečteny a přepočteny na procenta.

6. Vyhrává soutěžící s nejvíce procenty hlasů. Při shodě hlasů pro více soutěžících je upřednostněn vítěz hlasování diváků. V případě shody hlasů i hlasování diváků provede porota dodatečné hlasování o vítězi.

7. Soutěžící v pořadí podle procent hlasů na druhém, resp. třetím místě, získávají titul Runner-Up Puppy CZ, resp. 2. Runner-Up Puppy CZ.

8. Při méně než pěti soutěžících není třetí místo vyhlašováno. Při méně než čtyřech soutěžících není druhé místo vyhlašováno. Umístění dalších soutěžících není vyhlašováno nikdy.

V. Soutěžící

1. Soutěžící aktivně spolupracuje s organizátory na přípravě a průběhu soutěže. Především s dostatečným předstihem v termínech určených organizátory dodává podklady a požadavky pro soutěžní kola.

2. Soutěžící souhlasí se zveřejněním informací předaných v přihlášce s výjimkou kontaktních informací.

3. Soutěžící se dostaví v den soutěže s předstihem určeným organizátorem pro přípravu soutěže a zkoušku soutěžních kol.

4. Soutěžící souhlasí s focením a natáčením během soutěže a se zveřejněním pořízených materiálů. Soutěžící může určit, že se tento povinný souhlas netýká fotek bez psí masky.

5. Soutěžící dodržuje zásady chování fair play.

6. V případě porušení Soutěžního řádu může být soutěžící vyřazen.

VI. Výherce = Držitel titulu

1. Držitel titulu zastává svou funkci až do následující volby Mr. Puppy ČR. Pokud by nebyl termín následující volby oficiálně znám před koncem roku svého titulu, pak zastává svou funkci do konce daného roku.

2..Držitel reprezentuje svůj titul, soutěž a českou psí komunitu s respektem a navazuje na dobrou reputaci vybudovanou předchozími Držiteli.

3. Držitel nespojuje svůj titul ani symboly titulu - obdrženou psí masku, misku a šerpu - s aktivitami snižujícími úctu titulu, tj. takovými jdoucími proti obecně přijatému směru komunity, například s pornografií, nechráněným sexem, užíváním drog, rasovou či jinou nesnášenlivostí, atp.

4. Držitel nespojuje svůj titul ani symboly titulu s komerčními aktivitami svými nebo jiných společnosti, s výjimkou spolupráce se sponzory soutěže a to se souhlasem organizátorů.

5. Držitel titulu je povinen se starat o symboly titulu a prezentovat se jimi na oficiálních dogplay a fetiš akcích.

6. Držitel titulu je povinen účastnit se gay/fetiš/zvířecích akcí:

 • European Puppy & Trainer Contest

 • Výročí Jsem-Pes

 • následující Mr. Puppy ČR - jako porotce

 • Alespoň jedna jiná česká gay/fetiš akce - např. Fetish Weekend, Zvířátka s.r.o., Pride, ...

 • Alespoň jedna jiná zahraniční gay/fetiš akce - např. Folsom Berlin, Gay Pride, volba Mr. Puppy, ...

7. Povinnost účasti neplatí, pokud není akce pořádána v období funkce držitele nebo není účast možná z důvodu zákonných omezení nebo omezením daným pořadatelem akce.

8. Držitel titulu informuje předem organizátory o plánovaných účastech na gay/fetish/zvířecích akcích, o obdržených pozvánkách na akce a o oslovení médii.

9. Držitel titulu včasně informuje organizátory v případě neschopnosti plnit své povinnosti, např. nemožnost účasti z důvodu nemoci.

10. V případě vážného porušení povinností držitele mu může být titul a symboly titulu odebrány. Povinnosti v rámci následující volby Mr. Puppy ČR pak přechází na dalšího soutěžícího v pořadí dle bodů, nebo na některého předchozího držitele, pokud se určený další soutěžící rozhodne soutěžit v daném ročníku.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto soutěžního řádu. Změny v soutěžním řádu pořadatel neprodleně oznámí všem soutěžícím a zveřejní na webových stránkách Jsem-Pes. Soutěžící vyjadřují souhlas s předmětnými změnami pokračováním účasti v soutěži.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit. Zrušením soutěže nevzniká nárok na odškodnění investic soutěžících.

3. Pořadatel nenese odpovědnost za žádnou majetkovou nebo nemajetkovou škodu nebo újmu, kterou nezavinil a která vznikla soutěžícímu v důsledku jeho účasti v soutěži, případně v důsledku skutečnosti, že mu byla nebo nebyla udělena jakákoli cena.

4. Veškeré spory, či nejasnosti nad rámec tohoto soutěžního řádu řeší operativně pořadatel.

5. Toto znění soutěžního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2021.